ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ - ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬੇਸਲਾਈਨ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ

898247826 ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ. 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ (ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਦ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 66 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਣਾਉ

adamkaz / Getty Imagesਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

690408260 ਹੈ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੈਟੈਟ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 60 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

813704680 ਹੈ

2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਹੁਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। 2017 ਤੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ SSA ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

sturti / Getty Images

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ

844299986 ਹੈ

ਰਿਟਾਇਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ — ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਮਦਨੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ — ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।kali9 / Getty Images

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।

136144792 ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ 8,700 ਦੀ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ-ਚੈਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਰੋਲ ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲ 12.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

ਗੈਰੀਫੋਟੋ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

518338152 ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। 2018 ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਦੋਵੇਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਿੱਚ 1.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ (ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ)। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਲਈ 0,000, ਜਾਂ 0,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 0.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

zimmytws / Getty Images

ਵਾਰਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

875249534 ਹੈ

ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦੋਹਰੇ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

mapodile / Getty Images

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

914839548 ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਸਕੋ — ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।

mapodile / Getty Images

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ

889425422 ਹੈ

ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਾਰਮ SSA-7004 ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਚਿੱਤਰ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

848645812 ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਭ. ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਲੈਕਸੈਂਡਰਨਾਕਿਕ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ