ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ?

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ?

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਚੈਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ

1935 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ. ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੇ ਨਿਊ ਡੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। FDR 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਮੂਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।NoDerog / Getty Imagesਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ?

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ, ਭਾਵ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਲ ਰੋਕੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ X, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 5,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ,885 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਵਿਅਕਤੀ Y ਸਾਲਾਨਾ ,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

c8501089 / Getty Imagesf1 ਯੋਗਤਾ ਦੌੜ

ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਹਨ?

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਛੋਟ

ਹਾਂ। ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSA ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਦੇਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।

zorandimzr / Getty Images

ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

ਕਿਉਂਕਿ IRS ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 12.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰ (ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਰਕਮਾਂ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।sshepard / Getty Images

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਭ

ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਾਭ ਉਹ ਲਾਭ ਹਨ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਚ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਕਮਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਚ-ਉਜਰਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ (0,000 ਤੋਂ ਵੱਧ) ਲਈ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ SSA ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Hailshadow / Getty Images

ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ

ਤਨਖਾਹ ਟੈਕਸ

1935 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਨਖਾਹ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ FICA ਜਾਂ SECA ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ (FICA) ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਐਕਟ (SECA) ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। SECA ਅਤੇ FICA ਵਿੱਚ ਉਜਰਤ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਅਧਿਕਤਮ ਹਨ। SSA ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਮਾਈ FICA ਜਾਂ SECA ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫਰੈਡਫ੍ਰੋਜ਼ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਵਾਈਵਰ ਲਾਭ

ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੈਕਸ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਦਾ 75 ਅਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SSA ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ।

donskarpo / Getty Images

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ (ਜਿਸਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 61 ਅਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ (FRA) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 66 ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 66 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ SSA 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ FRA ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ।

ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?

ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ

ਯੂ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ SSA ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। SSA ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸ ਮੁਫਤ ਬਦਲੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ (ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ)।

ਜੌਨ ਸੋਮਰ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ?

SIN ਨੰਬਰ ਬਦਲਣਾ

ਹਾਂ। SSA ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ SS ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।